Het college van burgemeester en wethouders wil voor minimaal 5 jaar een 24-uursopvang voor 70 illegalen (uitgeprocedeerde asielzoekers) openen in de voormalig brandweerkazerne tegenover het Gelderlandplein.

70 illegalen, 82% is man. Er worden geen gezinnen opgevangen.

De illegalen moeten zelf zorgen voor rust in en rond de locatie.

Locatie binnen 400 meter van basisschool, winkelcentrum, seniorenwoningen.

Er wordt geen rekening gehouden met de buurt en er is geen overleg geweest.

Missie

Waarom bestaan wij

Wij staan voor een veilige en prettige leefbare woonomgeving in Buitenveldert.

Belanghebbenden

Voor wie bestaan wij

Wij zijn er voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare buurtbewoners zoals ouderen, kinderen, vrouwen en joodse inwoners van onze wijk.

Strategie

Hoe willen we dat realiseren

Wij willen onze missie realiseren door met zoveel mogelijk belanghebbenden en de gemeente Amsterdam in dialoog te gaan over de voorgenomen plannen teneinde onze bezwaren over te brengen. We doen dit door buurtbewoners te informeren over de voornemens en ze te helpen en stimuleren om de bezwaren naar voren te brengen zodat het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak in de wijk openbaar wordt.

De bezwaren richten zich op:

  • De veiligheid in de wijk;
  • Het rekeninghouden met de bezwaren en bezorgdheid van buurtbewoners en ondernemers;
  • De zorgvuldigheid van de keuze van de locatie Van Leijenberghlaan 11 gericht op het voldoende afwegen van alle relevante elementen naast de technische geschiktheid van het pand;
  • De onzichtbaarheid van de verantwoordelijke bestuurders;
  • De inachtneming van alle formele (inspraak- en bezwaar-) procedures door de gemeente.

Daarnaast richten wij ons secondair op het ter discussie stellen van de wettelijke rechtmatigheid van de afgesloten convenant LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen).

Doelen

Wat willen we bereiken

  • Het voorkomen van (grootschalige) huisvesting of opvang van onbekende illegale mannen midden in een woonwijk, nabij scholen, tegenover het winkelcentrum Gelderlandplein zonder dat veiligheidsrisico’s onderzocht en in kaart gebracht zijn.
  • De veiligheid en rechtsbescherming van buurtbewoners waarborgen bij de voorgenomen huisvesting van illegalen zonder wettige basis in de brandweerkazerne op de Van Leijenberghlaan.
  • Het voeren van intensief overleg met de gemeente en de belanghebbenden om zorg te dragen voor het veiligstellen van de prettige leefomgeving.

Blijf op de hoogte

In de media

'Inspraak over locatie 24 uursopvang was een farce'

Lezersbrief - Joan van der Heijden vraagt zich in deze lezersbrief af of ze volgende keer misschien FvD moet stemmen. 'Ze gaan voor de makkelijkste weg, berijden hun stokpaardjes, doen net alsof je nog iets in te brengen hebt, maar zijn allang weer met iets anders bezig.'

Op 25 maart was de voorlichtingsavond in Buitenveldert waar de buurt werd geïnformeerd over het voornemen de brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan aan te wijzen als 24/7 onderkomen voor uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers. De toeloop was overweldigend, de zaal te klein.

Aanwezig waren de betreffende wethouder, Rutger Groot Wassink en iemand van de stadsdeelraad, Flora Breemer. Groot Wassink legde uit dat het nog een voornemen was, er was nog niets beslist, hij keek nog naar andere locaties. Er was veel verzet vanuit de bewoners tegen dit voornemen: in Buitenveldert wonen veel alleenstaande ouderen, veelal vrouwen, die zich overvallen voelen door dit voornemen. Men voelt zich hierdoor onveilig, deze mannen hebben niets meer te verliezen.

Schuin tegenover de kazerne is het verzorgingshuis met veel slechtlopende senioren, sommigen dementerend, zij voelen zich nu nog veilig als ze een wandelingetje maken. Naast het Gelderlandplein zijn scholen en in Buitenveldert is een grote joodse gemeenschap en de joodse school (al met bewaking). Groot Wassink zei aan het einde van de avond opnieuw dat niets zeker was.

Ik ben erg teleurgesteld in het beleid van de gemeente en het stadsdeel

17 april was de inspraakavond. Eindelijk konden de bewoners laten weten hoezeer dit hun leven aantast. De publieke tribune was overvol. Belangstelling was er helaas niet van het college. Zodra het inspraakgedeelte begon, verdween de burgemeester, waarschijnlijk naar de tv waar Ajax speelde. De wethouder was ongeïnteresseerd en keek nauwelijks naar degenen die voor hun wijk opkwamen. De voorzitter lette wel op: op de spreektijd. Alleen Nanninga (FvD) en Poot (VVD) stelden af en toe een vraag.

Al met al een farce, zeker toen ik onderweg naar huis bericht kreeg dat stadsdeelraad Zuid zojuist had ingestemd met de toewijzing van de brandweerkazerne voor deze bestemming. Ik ben erg teleurgesteld in het beleid van de gemeente en het stadsdeel. Ze gaan voor de makkelijkste weg, berijden hun stokpaardjes, doen net alsof je nog iets in te brengen hebt, maar zijn allang weer met iets anders bezig.

Ach, die buurtbewoners, we kunnen altijd nog een comité instellen met inspraak, dan dempen we de put wel als het misgaat en het kalf verdronken is. Volgende keer misschien toch maar FvD stemmen!

Joan van der Heijden, Amsterdam

Bron: Het Parool

B&W heeft een stevig dilemma

Door: Hans Wamsteeker

Op maandag avond 25 maart zijn meer dan 350 bewoners van Bui- tenveldert op de voorlichtings- avond van de gemeente in de sportzaal van het Huis van de Wijk afgekomen.

Het ging om een omstreden zaak. De gemeente vertegenwoordigd door wethouder Groot Wassink en het lid van het DB van het stads- deel Flora Breemer informeerden de wijk over de mogelijke 24 uurs opvang van ongedocumenteerden in de brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan.
Deze opvang is voor mensen die niet makkelijk terug kunnen naar het land van herkomst of die nog een kans hebben op een verblijfsvergunning.

De beoogde locatie komt binnenkort beschikbaar en kan aangepast worden voor bewoning door ongedocumenteerden die daar maximaal 1,5 jaar mogen verblijven. Wellicht met ingang van begin 2020. Een aantal aanwezigen constateert dat zij, ondanks dat zij in de omgeving van de brandweerkazerne wonen, geen brief van de gemeente over deze kwestie hebben ontvangen. De vraag is of de distributie van deze brief niet veel ruimer had gemoeten. Ook viel het aanwezigen op dat stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel niet aanwezig was. Een cruciaal bezwaar van veel aanwezigen is de onveiligheid die van zo’n concentratie mensen uitgaat. De bewoners zijn een wisselende populatie van meest jonge mannen. Met name ouderen voelen zich daardoor niet veilig. De locatie, recht tegenover de ingang van het winkelcentrum Gelderlandplein, is hoogst ongelukkig in de ogen van de eigenaar van het winkelcentrum, veel omwonenden en een aantal ondernemers.

De bewoners zullen worden begeleid en krijgen dagbesteding en zakgeld om te voorkomen dat ze gaan zwerven of bedelen. Er komt een begeleidingscommissie waar ook bewoners voor worden gevraagd. Tijdens hun verblijf worden de bewoners geacht te werken aan hun perspectief.

24 uurs opvang aan Walborg
De opvang aan Walborg sluit dit jaar omdat de eigenaar een andere bestemming geeft aan het pand. Walborg begon als een Bed-Bad-Brood locatie en is geruisloos overgegaan op 24-uur opvang. De locatie draait op een enkel incident na naar tevredenheid van de beheerder HVO-Querido en de tijdelijke bewoners, waaronder een aantal gezinnen.Van de bewoners in de directe omgeving horen wij geen zwaarwegende bezwaren tegen de gang van zaken aan Walborg.
Er waren op 25 maart ook buurtgenoten in de zaal die vinden dat deze welvarende en veilige wijk zich het lot van ongedocumenteerden moet aantrekken.

Dilemma
Het college van B&W heeft een stevig dilemma. Moet zij de bezwaren tegen de keuze van deze locatie en de gevoelens van onveiligheid bij omwonenden laten prevaleren of moet zij er van uitgaan dat deze opvang niet anders zal zijn dan de 24 uurs opvang aan Walborg? Het gaat om het huisvesten van totaal ongeveer 500 ongedocumenteerden in de hele stad.

Een probleem is dat het vorige stadsbestuur op grote schaal vastgoed heeft verkocht, waardoor er nu weinig keuze is. Deze brandweerkazerne is als gebouw voor opvang goedgekeurd en beschikbaar.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid staat positief tegenover de 24-uurs opvang van ongedocumenteerden aan de Van Leijenberghlaan. Flora Breemer: “Wij zien de noodzaak en ondersteunen de ambitie van de gemeente om ongedocumenteerden, die nu veelal geen dak boven hun hoofd hebben, op te vangen en een traject te bieden dat gericht is op het werken aan hun perspectief.
De opvang kan plaatsvinden als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.”

Wij wensen B&W veel wijsheid.

Bron: Wijkkrant