Nieuwsbrief 6 mei

Bezoek van AT5 aan de locatie brandweerkazerne

In april heeft een verslaggever van AT5 een bezoek gebracht aan de locatie. Hij heeft daar met een groep bewoners en ondernemers gesproken en twee interviews afgenomen voor de camera. Ook is de omgeving van de locatie (winkelcentrum, Joodse school) bezocht en gefilmd, alsmede een lid van de raad van bestuur van de Joodse school. Klik hier voor het interview.

Bezoek van de stadsdeelcommissie aan Walborg.

In april heeft de stadsdeelcommissie een bezoek gebracht aan de 24-uurs opvang in Walborg, waar nu gezinnen en alleenstaanden verblijven. Wij hebben geprobeerd daar getuige van te zijn en onze inbreng te leveren, maar dat is zonder resultaat gebleven; wij mochten niet naar binnen om de bijeenkomst bij te wonen. Klik hier voor het AT5 artikel.

Inspreek mogelijkheden bij de stadsdeelcommissie voor het Stadsdeel Zuid.

Er zijn twee inspreek mogelijkheden geweest voorafgaand aan de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van de gemeente raad van 16 april. De eerst was in klein comité met 4 leden van de stadsdeelcommissie. (GroenLinks, D’66, PvdA en VVD). Er waren een 20-tal bewoners, waaronder één voorstander van de opvang. Tijdens het gesprek bleek al snel dat de kaarten voor het stadsdeel al geschud waren. Zij zijn positief over de realisering van de opvang. Alleen de VVD had veel argumenten tegen. Echte antwoorden op de zorgen van de aanwezige bewoners, alsmede waarom er geen enkel overleg met de omwonenden is geweest waren er niet.

Bij het 2e gesprek waren ook de leden van het stadsdeelbestuur aanwezig, maar was ook al snel duidelijk dat ook zij voorstander waren van het realiseren van de opvang en dat er een positief advies vanuit het stadsdeel naar de wethouder zou gaan. Opvallend en beetje beschamend was het feit dat kritische insprekers een soort standje kregen dat zij niet namens anderen konden spreken en dat dezelfde voorstander van de eerste bijeenkomst door de voorzitter van de vergadering met een zucht van verlichting werd begroet: “ik ben blij dat u er ook weer bent”.

Advies van het stadsdeel over de opvang in de brandweerkazerne

Zoals viel te verwachten heeft het stadsdeel op de dag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad een positief advies over het realiseren van de opvanglocatie uitgebracht. Belangrijkste punten daaruit:

Geef de begeleidingsgroep zo snel mogelijk vorm
De communicatie met de omgeving is belangrijk (een gotspe heet dat)
Begin op de locatie met een kleinere groep
Maak goede afspraken over het gebruik van de buitenruimte; ook met omwonenden

Klik hier voor het gehele advies.

WOB verzoek, antwoord met uitstel tot 4 juni

Er is een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur bij het college van B&W ingediend. Dit verzoek is verzonden namens een aantal bewoners van 7 wooncomplexen en de ondernemersvereniging. Hierin wordt verzocht naar openheid van zaken over het maken van de afspraken met de staatssecretaris en de wijze waarop de locatiekeuze(s) tot stand zijn gekomen. Op 4 mei is daar een voorlopig antwoord op gekomen, waarin aangegeven wordt dat de gemeente meer tijd nodig heeft om tot een volledig antwoord te komen. de beantwoording termijn is zodoende uitgesteld naar 4 juni. Het verzoek is ook in CC naar staatssecretaris Harbers. Klik hier voor het WOB verzoek.

Informatieavond 25 maart

Op 25 maart is er door de gemeente een informatieavond gehouden in de gymzaal van het MFC (Huis van de Wijk) in Buitenveldert. De schatting is dat er ongeveer 350 mensen op deze avond zijn afgekomen. Het overgrote deel van de aanwezigen was in diverse bewoordingen en met diverse argumenten tegen de realisering van de opvang locatie in de brandweerkazerne. De wethouder had zo goed als nergens een antwoord op en het was eigenlijk duidelijk dat deze avond een volstrekte wassen neus was. De op de avond aanwezige stadsdeelbestuurder heeft geen enkele inbreng gehad en de voorzitter van de stadsdeelcommissie, S. Capel, schitterde opnieuw door afwezigheid.

Commissie Algemene Zaken 16 april

Op verzoek van twee fracties heeft de commissie Algemene Zaken de opvang nogmaals besproken. Vanuit de bewoners was er een zeer grote belangstelling om in te spreken. Ruim 30 bewoners hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. De overigen hebben dit vanaf een volledig bezette publieke tribune gevolgd. Een enkele inspreker was voor de realisatie van de opvang, maar het overgrote deel was tegen met dezelfde argumenten als op de informatieavond. Ook werd er nadrukkelijk gewezen op het volledig ontbreken van overleg met, communicatie naar, inspraak van en participatie door de omwonenden. De belangstelling van de coalitiepartijen voor de inspraak was ten hemel schreiend slecht. Tijdens de inspraak waren GroenLinks en D’66 afwezig en verliet de burgemeester de vergadering om naar huis te gaan. Fragmenten van de inspraak op die avond zijn via de volgende link te zien: https://vimeo.com/geenillegalen.

Gesprek met de ambtelijke projectleider

Op 12 april heeft er een gesprek plaats gevonden met de ambtelijk projectleider en een vertegenwoordiger van het ministerie. Voornaamste onderwerpen betroffen zaken die te regelen zijn als de opvang daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In dit gesprek bleek voortdurend dat er nog heel veel open eindjes zijn in het plan van de gemeente en dat met name de dagopvang volkomen ontoereikend (naar ons idee) is georganiseerd. Het zou gaan om 3 tot 4 dagdelen. Dat zou betekenen dat er nog 7, of 6 dagdelen, de avonden en de weekenden overblijven waarin de groep zich op de locatie moet gaan “vermaken”. Onderdelen van dit gesprek worden meegenomen in de onderstaande punten 8 en 11.

Raadsadressen

Besloten is dat er door en aantal mensen een raadsadres zal worden gestuurd naar de gemeenteraad. Een raadsadres is het sturen van één of meerdere vragen aan de gemeenteraad. De Gemeenteraad moet deze verplicht agenderen en beantwoorden. Iedereen kan dat doen. Nadere informatie is hier te vinden.

Actie naar de andere actiegroep

Tot nu toe is het onze actiegroep niet gelukt om boven water te krijgen wat de andere actiegroep, die voor haar activiteiten een financiële bijdrage heeft gevraagd, daadwerkelijk heeft gedaan. Dat blijven we proberen. Resultaat daarvan volgt in de volgende nieuwsbrief.

Enquête

Er wordt een korte enquête opgesteld op de website waarbij bewoners ook door het opgeven van een e-mailadres directer kunnen worden benaderd.

Ga naar de enquete

Mailen naar de 2e kamer

Verschillende laden van het actiecomité hebben, of zullen dat nog doen, gemaild met de leden van de 2e kamer om aandacht te vragen voor het feit dat de wethouder afspraken met het Rijk schendt door de manier waarop in Amsterdam de zaken worden aangepakt. Hij heeft al aangegeven niet mee te zullen werken aan uitzetting, terwijl de pilot met het Rijk daar helemaal op is gericht. Hierover zal in de volgende nieuwsbrief verder worden bericht.

Brieven aan de gemeente.

Op onze brief van 6 maart aan de voorzitter van het stadsdeel is nog geen enkele reactie ontvangen. Ook op een schrijven naar de burgemeester is nog geen enkele reactie ontvangen. Tekenend voor de wijze waarop de gemeente draagvlak voor de voorziening wil creëren.